Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Bli medlem i Nordic Choice Club

1. Personlig informasjon

Vilkår og betingelser

Disse medlemsvilkårene gjelder for alle medlemmer fra og med 15. mars 2012, og erstatter fra samme tidspunkt alle tidligere gjeldende vilkår. Nordic Choice Hotels forbeholder seg, i henhold til bestemmelsene nedenfor, retten til å endre medlemsvilkårene.

1. Medlemskap / Generelle vilkår

1. Medlemskapet i Nordic Choice Club er personlig og kun tilgjenglig for personer over 18 år. Medlemskapet med sine fordeler, kan ikke benyttes av andre enn det enkelte medlem.

2. Medlemmet samtykker i og godkjenner Nordic Choice Club registrering og behandling av medlemmets personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning og disse medlemsvilkårene. Nordic Choice Commercial Services AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger et medlem samtykker i å avgi. Opplysningene, samt kjøps og uttaksinformasjon, kan brukes av Nordic Choice Hotels og deltakende virksomheter for å administrere Nordic Choice Club, herunder lagring og beregning av medlemmets bonuspoeng. Medlemmets postadresse, e-postadresse og mobilnummer kan bli brukt til å sende medlemmet informasjon og tilbud innenfor rammen av norsk, svensk og dansk lov og gjeldende regler.

3. Et medlem har krav på innsyn og retting av sine personopplysninger. Et medlem kan trekke tilbake sitt samtykke til at Nordic Choice Commercial Services AS registrerer og behandler medlemmets personopplysninger. En tilbaketrekking av samtykke vil bli behandlet som en oppsigelse av medlemskapet i Nordic Choice Club, jf. kapittel 1.10.

4. Det utstedes et medlemskort som bevis på medlemskapet. Medlemmet er selv ansvarlig for å vise fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer på hotellene for å få bonus registrert og individuelle fordeler tildelt. Kortet skal være signert av kortinnehaveren.

5. Ved misbruk av Nordic Choice Club kort eller bonusprogrammet forbeholder Nordic Choice Club seg retten til å ekskludere medlemmet fra programmet. Slikt misbruk kan, men ikke begrenset til, bestå av sjenerende eller respektløs adferd overfor hoteller, ansatte eller partnere, kriminelle handlinger eller handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med disse medlemsvilkårene.

6. Medlemmet har selv ansvar for å forhåndsinformere sin arbeidsgiver og få dennes eventuelt påkrevde samtykke når medlemmet forventer å tjene poeng i Nordic Choice Club basert på overnattinger som betales av medlemmets arbeidsgiver. Nordic Choice Club kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis medlemmet ikke informerer og/eller får arbeidsgivers samtykke på forhånd. Nordic Choice Club anbefaler på generelt grunnlag Medlemmet om å få arbeidsgivers samtykke for bruk av poeng.

7. Dersom bonuspoeng som er opptjent i forbindelse med arbeid blir benyttet av medlemmet privat, kan bruken i visse jurisdiksjoner, som f.eks. i Sverige, Norge, Finland og Danmark, ha skattemessige konsekvenser. Medlemmet har selv plikt til å informere arbeidsgiver og/eller relevante myndigheter om dette og betale alle gjeldende skatter og avgifter som følger av bruken. Nordic Choice Club fraskriver seg ethvert ansvar for skatter eller skatteplikter som påhviler medlemmet i denne forbindelse.

8. Nordic Choice Hotels forbeholder seg retten til å avvikle Nordic Choice Club med seks måneders varsel til medlemmet. Slikt eventuelt varsel vil bli gitt pr. e-post eller ved oppslag på Nordic Choice Clubs hjemmeside.

9. For det tilfellet Nordic Choice Club må avvikles grunnet forhold ved et lands lovgivning, en rettsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av et lands myndigheter, er Nordic Choice Hotels ikke ansvarlige for det tap en slik avvikling eventuelt måtte innebære for det enkelte medlem. Nordic Choice Club vil i den grad det er mulig, forsøke å gi det enkelte medlem en snarlig melding dersom forhold som er behandlet under dette punkt skulle inntreffe. Punkt 8 ovenfor gjelder ikke ved avvikling etter denne bestemmelsen.

10. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til Nordic Choice Club:
 
E-post: customerservice@choiceclub.net
Brev: Nordic Choice Kundeservice
           Postboks 2454 Solli
           NO-0201 Oslo

 
Oppsigelsen får virkning umiddelbart fra den dato Nordic Choice Club mottar oppsigelsen. En oppsigelse av medlemskapet innbærer at medlemmet ikke lenger kan benytte opptjente bonuspoeng, jf. kravet om aktivt medlemskap ved bruk av bonuspoeng.

11. Nordic Choice Club står fritt til ensidig å endre medlemsvilkårene uten ytterligere varsel til det enkelte medlem. Slike endringer får, med mindre noe annet fremgår, virkning umiddelbart. Nordic Choice Club vil annonsere endringer i vilkårene på hjemmesiden, men medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert i forhold til eventuelle endringer av vilkårene.

12. Som gjeldende medlemsvilkår for Nordic Choice Club regnes de medlemsvilkårene som til enhver tid er publisert på Nordic Choice Clubs hjemmeside.

2.500.291.000 22
Bookingkode

Har du en bookingkode? Legg den til her for å se tilgjengelighet. Vil du booke med bedriftsavtale, bonuspoeng eller se medlemspriser? Logg inn

Lagre

Bookingkode må oppgis

Begrensinger

rom Ta vekk rom

Legg til rom
Bookingkoden er lagt til

Bookingkoden er lagt til.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.